Koktebel Jazz Party – 2015 екюнленди

Koktebel Jazz Party – 2015 екюнленди

Koktebel Jazz Party — 2015 халкъара джаз фестивали екюнленди. Учь кунь Къырым ялысында дюньяджа белли иджраджыларнынъ ве чалгъыджыларнынъ музыкасы янъгъырады. Он экиден зияде инсан фестивальни зиярет этти.

Августнынъ 27-де Koktebel Jazz Partyнинъ матбуат-меркези энди ачыкъ эди, о чалгъыджылар ве журналистлер къонушкъан ер ве фотосессия кечирильген ер олды. Фестиваль акъта язгъан КХВ векиллери арасында Бразильядан, Буюк Британиядан, Хиндистандан, Итальядан, Фелеменктен, Къытайдан ве дигер мемлекетлерден журналистлер булундылар.

Эсас сананынъ монтажы ичюн 150 тонна демир иншалары, 30 тонна сес аппаратурасы ве 15 тонна ышыкъ донатмалары къулланылды. Бу Русиенинъ энъ гузель ачыкъ джаз мейданларындан бири.

Фестивальнинъ учь куню девамында дюньяджа белли иджраджыларнынъ умумий алгъанда юзден зияде джаз эсерлери янъгъырады. Мемлекетнинъ энъ гузель планерджилери фестиваль устюндеки кокте озь усталыкъларыны нумайыш эттилер.

Фестивальни Игорь Бутман ве онынъ биг-бэнди Лариса Долинанен екюнледилер. Koktebel Jazz Partyнинъ энъ сонъунда Koktebel Jam Session тешкиль олунды, анда фестиваль иштиракчилери джанлы телекопюр васталы Тель-Авивдеки мешур джаз иджраджылары иле чалдылар.

Бундан гъайры, фестивальде Буюк Британиядан, АКъШ-дан, Итальядан, Кубадан, Русиеден ве дигер мемлекетлерден чалгъыджылар иштирак эттилер.

Koktebel Jazz Party — 2015 фестивали черчивесинде эм де тасиль программа кечирильди. Волошин санасында лекциялар кечти, анда фестиваль мусафирлерини джаз акъта иякелер ве бекленильмеген кешифлер беклей эди.

Журналист ве медениетшынас Павел Сурков Koktebel Jazz Party — 2015-де озь «История джаза» адлы муэллифлик курсындан парчаларны такъдим этти. «Биз тек Русие ве совет джазы акъта дегиль, четэль джазы акъта да малюмат азырладыкъ. Тарих акъта, Русие ве четэль чалгъыджыларынынъ мунасебеллери акъта айтып кечтик. Джазда импровизациялар акъта, насыл этип джаз медениетте дигер аспектлерге токъунгъаны акъта лакъырды эттик», — икяе этти Павел Сурков. Онынъ айткъанына коре, кинода джаз ве классик музыка иле сынъардаки джаз мевзулары котерильген эди.

Фестиваль эсасчысы, «Россия сегодня» МХА баш мудири Дмитрий Киселёв берген малюматкъа коре, бу сене билетлер сатылувындан тюшкен параларны ерли мектепке ярдым оларакъ ёллайджакълар. Келеджек сене топлангъан паралар Коктебельдеки фельдшер нокътасына бериледжек.

Бу унутылмаз учь куньни биз иле кечиргенинъиз ичюн сагъ олунъыз!