Джаз ель сурьаты иле

Коктебель — русиели планеризмнинъ Меккеси. Фестивальнинъ эписи куньлери озь усталыгъыны мемлекетнинъ энъ гузель планерджилери косьтереджеклер, олар эфсаневий Клементьев дагъындан башлайджакълар.

1923 сене Коктебель коюнде биринджи планер сынавлары кечтилер. О замандан берли Коктебельнинъ чевре-чети сабыкъ Советлер Бирлигининъ сербестлигинде планеризм бешиги деп, саймакъ мумкюн. Мында, Узун-Сырт (Клементьев дагъы) платосында, 1920-1930-нджы сенелерде биринджи умумбирлик къурултайлары кечирильди, олар совет авиаторларынынъ ве авиаконструкторларынынъ бутюн несилине яшамасына ёл ачтылар. Бу район — 7 км узунлыкътаки кемер киби къыйышкъан платодыр, ве мында, Узун-Сырт тёпесинде, тёпеге котерильген ава акъымлары даима яратыла. Планёрлар бу акъымларда чокъ саатлер девамында къонмайып, уча билелер.

Клементьева дагъы сынавджы-планерджи Пётр Клементьев хатырасына адлындырылгъан, о мында сынавлар вакъытында 1924 сене сентябрьнинъ 11-де эляк олды.